Wij gebruiken cookies om het u gemakkelijk te maken. Als u verder browst gaat u automatisch akkoord met deze cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics. Aanvullende informatie hierover staat te lezen in ons privacy statement.
Persoonlijke service, zorg voor kwaliteit én betrouwbaarheid. Dát maakt ons tot HIGH-END aanbieder online

Algemene voorwaarden van Drukwerkdiscounter.com


Algemene voorwaarden voor a) zakelijke klanten & b) private klanten

Van toepassing voor zakelijke klanten (1-20):
Van toepassing voor private klanten (21-40):Van toepassing voor zakelijke klanten (1-20):1. Toepasselijkheid, definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Fa. Kadel. h.o.d.n. Kadel Drukwerkdiscounter gevestigd te Kerkrade, hierna te noemen “Drukwerkdiscounter” (website: www.drukwerkdiscounter.com). 

1.2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waar de opdrachtgever naar mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

1.7. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het door Drukwerkdiscounter te vervaardigen en te leveren drukwerk en andere voorwerpen met opdruk zoals banieren, posters, mokken, T-shirts e.d..  

1.8. De door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, ontwerpen, tekstbestanden e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op cd-rom, DVD, geheugenkaart of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.   

1.9. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) van Drukwerkdiscounter. 

1.10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  

1.11. Indien Drukwerkdiscounter op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Drukwerkdiscounter op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.  


2. Overeenkomsten

2.1. Overeenkomsten komen tot stand door toezending van een orderbevestiging aan Opdrachtgever. De overeenkomst bindt Drukwerkdiscounter eerst nadat Drukwerkdiscounter de bestelling van de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. 

2.2. Mondelinge afspraken binden Drukwerkdiscounter eerst nadat deze schriftelijk door Drukwerkdiscounter zijn bevestigd, dan wel zodra Drukwerkdiscounter met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. .

2.3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Drukwerkdiscounter bindend. 


3. Aanbiedingen, offertes

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, op de website vermelde prijzen etc. van Drukwerkdiscounter zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft Drukwerkdiscounter het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3.2. De door Drukwerkdiscounter gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, die eveneens voor rekening van de opdrachtgever komen. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten, aan de betaling verbonden kosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Drukwerkdiscounter niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. uitvoering van een deel van de te verrichten werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 

3.4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven. 

3.5. Aanbiedingen, offertes en prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

3.6. Getoonde en/of verstrekte papiersoorten, voorbeelden van zaken alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Drukwerkdiscounter zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

3.7. De in het vorige lid genoemde voorbeelden etc. blijven te allen tijde eigendom van Drukwerkdiscounter en dienen op eerste verzoek van Drukwerkdiscounter te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

3.8. Drukwerkdiscounter aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, opmaak, maten en materialen. 

3.9. Drukwerkdiscounter heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits Drukwerkdiscounter de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 

3.10.a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Drukwerkdiscounter gerechtigd de verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Drukwerkdiscounter c.q. door hem ingeschakelde derden c.q. toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden dan is Drukwerkdiscounter gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.10.b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


4. Inschakeling derden

4.1. Drukwerkdiscounter is te allen tijde bevoegd opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. 


5. Verstrekken van gegevens

5.1. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, welke Drukwerkdiscounter nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de door Drukwerkdiscounter gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Drukwerkdiscounter te verstrekken.

5.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Drukwerkdiscounter voor gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 

5.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door de opdrachtgever aan Drukwerkdiscounter verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten. 

5.4. De opdrachtgever zal Drukwerkdiscounter tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Drukwerkdiscounter gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 


6. Eigendommen Opdrachtgever, Publicatie

6.1. Drukwerkdiscounter verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 5 werkdagen nadat de opdrachtgever daarom heeft verzocht, aan de opdrachtgever terug te geven. 

6.2. Het is Drukwerkdiscounter toegestaan te publiceren over de door hem voor de opdrachtgever verrichte diensten en werkzaamheden.


7. Risico van opslag informatie

7.1. Drukwerkdiscounter verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Drukwerkdiscounter geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 

7.2. De opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Drukwerkdiscounter of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, en de Opdrachtgever vrijwaart Drukwerkdiscounter voor vorderingen van derden in verband daarmee, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Drukwerkdiscounter, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.


8. Levering, (op)leveringstermijnen

8.1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Drukwerkdiscounter zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

8.2. dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt Drukwerkdiscounter de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door hem reeds aan Drukwerkdiscounter ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal Drukwerkdiscounter het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen.  

8.3. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Drukwerkdiscounter per transactie worden gefactureerd. 

8.4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, de drukkerij of het magazijn van Drukwerkdiscounter of de door haar ingeschakelde derde verlaten, aan een transporteur overgedragen worden of voor afhalen ter beschikking staan van de opdrachtgever. 

8.5. In afwijking van lid 4 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

8.6. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Drukwerkdiscounter te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever. Drukwerkdiscounter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van Drukwerkdiscounter is, maar voor rekening van de consument. Deze kosten zijn bij de prijs inbegrepen c.q. deze kosten worden op de website vermeld.

8.8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de opdrachtgever te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt Drukwerkdiscounter zich het recht voor de bestelde zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de opdrachtgever Drukwerkdiscounter in staat moet stellen de werkzaamheden te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Drukwerkdiscounter uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. 

8.9. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Drukwerkdiscounter het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Drukwerkdiscounter is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen dan wel te vernietigen. 

8.10. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de bedongen prijs c.q. het verschuldigde honorarium alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. 

8.11. Drukwerkdiscounter is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. 


9. Voortgang, uitvoering overeenkomst

9.1. Drukwerkdiscounter kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 

9.2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Drukwerkdiscounter niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Drukwerkdiscounter gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

9.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Drukwerkdiscounter niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Drukwerkdiscounter met de opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Drukwerkdiscounter zal de opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Drukwerkdiscounter heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Drukwerkdiscounter verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

9.4. Alle onkosten welke door Drukwerkdiscounter worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.5. Indien Drukwerkdiscounter de opdrachtgever op diens verzoek met betrekking tot de te vervaardigen zaken eerst een (digitale) conceptversie doet toekomen, zal de opdrachtgever deze conceptversie controleren en indien nodig aan (laten) passen. Desgevraagd kan het concept door Drukwerkdiscounter aangepast worden. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde zaken heeft Drukwerkdiscounter het recht de opdrachtgever te verzoeken een exemplaar (bij drukwerk per pagina) voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien Drukwerkdiscounter de opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde zaken eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door Drukwerkdiscounter retour is ontvangen.

9.6. Ingeval Drukwerkdiscounter in reeds door de opdrachtgever goedgekeurde concepten nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Drukwerkdiscounter gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


10. Meer- en minderwerk

10.1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Drukwerkdiscounter en de opdrachtgever overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Drukwerkdiscounter te worden bevestigd.

10.2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.


11. Reclames en klachten

11.1. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Drukwerkdiscounter te worden gemeld.

11.2. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. in de geleverde zaken die door de opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste grondige controle van deze zaken kunnen worden geconstateerd dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Drukwerkdiscounter te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

11.3. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Drukwerkdiscounter te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 maand na levering aan Drukwerkdiscounter te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van opdrachtgever in verband met de betreffende reclame/klacht komt te vervallen.

11.4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar genoemde termijnen aan Drukwerkdiscounter zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

11.5. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, kleuren, kwaliteit en gramgewicht van papier e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Drukwerkdiscounter. Geringe afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke drukproef gelden evenmin als tekortkoming.

11.6. De beoordeling wat als geringe afwijking heeft te gelden geschiedt op basis van de in de branche gebruikelijke toleranties en/of de door de toeleveranciers van Drukwerkdiscounter gehanteerde toleranties en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

11.7. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan - en hierover kan niet gereclameerd worden - indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: - bij gebruik van standaard papiersoorten, voorwerpen en maten: 10%; - bij gebruik van speciale papiersoorten, voorwerpen en afwijkende maten: 20%. De opdrachtgever dient bij het opgeven van de gewenste aantallen rekening te houden met de mogelijkheid dat de daadwerkelijk geleverde aantallen kunnen afwijken van de bestelde aantallen.

11.8. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

11.9. Drukwerkdiscounter dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Drukwerkdiscounter indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

11.10. Indien de zaken c.q. het resultaat van de werkzaamheden door of namens de opdrachtgever zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.

11.11. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten is het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.


12. Aansprakelijkheid en garantie

12.1. Drukwerkdiscounter kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade of andere schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Drukwerkdiscounter, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden of is ontstaan door of in verband met gebreken aan door hem geleverde zaken, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

12.2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Drukwerkdiscounter, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel en/of door hem ingeschakelde derden.

12.3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Drukwerkdiscounter - uit welken hoofde ook - beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

12.4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Drukwerkdiscounter nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Drukwerkdiscounter gesloten verzekering.

12.5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen en/of geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Drukwerkdiscounter zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

12.6. Stelt de opdrachtgever materialen voor verdere verwerking c.q. bewerking beschikbaar, dan is Drukwerkdiscounter - voor zover mogelijk - verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. bewerking, echter nimmer voor de materialen zelf.

12.7. Drukwerkdiscounter staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

12.8. Indien Drukwerkdiscounter in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert Drukwerkdiscounter zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan Drukwerkdiscounter zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. Drukwerkdiscounter is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

12.9. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens Drukwerkdiscounter, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Drukwerkdiscounter tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Drukwerkdiscounter strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de opdrachtgever;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan Drukwerkdiscounter zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan Drukwerkdiscounter;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen aan de geleverde zaken c.q. de bescheiden heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukwerkdiscounter.


13. Betaling

13.1 Betaling dient vooraf c.q. bij order te geschieden conform de op de website aangegeven wijze, zonder korting, opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Het verbod van korting, opschorting of verrekening geldt niet voor consumenten. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2 Indien is afgesproken dat er een factuur gezonden zal worden, dient betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
a. uldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de opdrachtgever, na daartoe door Drukwerkdiscounter te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft Drukwerkdiscounter het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Drukwerkdiscounter zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
.

13.4 Ter keuze van Drukwerkdiscounter kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

13.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Drukwerkdiscounter bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Drukwerkdiscounter het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

13.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Drukwerkdiscounter is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Drukwerkdiscounter vervaardigde c.q. geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Drukwerkdiscounter vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

14.2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Drukwerkdiscounter voorbehouden. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht om het geleverde te gebruiken en openbaar te maken, op voorwaarde dat hij al zijn verplichtingen ten opzichte van Drukwerkdiscounter nakomt.

14.3. Door het verstrekken van gegevens aan Drukwerkdiscounter verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart Drukwerkdiscounter in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden (kunnen) voortvloeien.


15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Drukwerkdiscounter behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Drukwerkdiscounter heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.

15.2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt.

15.3. Ingeval Drukwerkdiscounter een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Drukwerkdiscounter vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

15.4. De opdrachtgever is verplicht Drukwerkdiscounter terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

15.5. De opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Drukwerkdiscounter heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Drukwerkdiscounter te bewaren.

15.6. De opdrachtgever dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Drukwerkdiscounter ter inzage te geven.


16. Pand

16.1. Tot het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Drukwerkdiscounter heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd om:
a. de zaken aan derden in onderpand te geven;
b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

16.2. Handelt de opdrachtgever in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Drukwerkdiscounter kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Drukwerkdiscounter op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.


17. Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.

17.1. 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden is Drukwerkdiscounter bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zodra de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.


18. Overmacht

18.1. Ingeval er sprake is van overmacht is Drukwerkdiscounter gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18.2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Drukwerkdiscounter, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Drukwerkdiscounter, waaronder maar niet beperkt tot: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is, storingen en/of uitval van telecommunicatiesystemen, ongeval of andere voorvallen.

18.3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Drukwerkdiscounter tot aan dat moment na te komen.

18.4. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is, storingen en/of uitval van telecommunicatiesystemen, ongeval of andere voorvallen.


19. Ontbinding, annulering, opzegging

19.1.a De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

19.1.b Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

19.2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

19.3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

19.4. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Drukwerkdiscounter een door Drukwerkdiscounter nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade alsmede gederfde winst aan Drukwerkdiscounter te vergoeden. Drukwerkdiscounter is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

19.5. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Drukwerkdiscounter ter zake.

19.6. Door de opdrachtgever vóór annulering of opzegging reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


20. Toepasselijk recht/bevoegdheid rechter

20.1. Op de tussen Drukwerkdiscounter en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

20.2. Alle geschillen die uit offertes van of overeenkomsten met Drukwerkdiscounter voortvloeien, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de relatief bevoegde sector van de rechtbank te Maastricht. In afwijking hiervan is Drukwerkdiscounter bevoegd een geschil aan de rechter in de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

20.3. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Drukwerkdiscounter aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Drukwerkdiscounter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.


21. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 3
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;


22. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Fa Kadel - Drukwerkdiscounter.com
bezoeksadres: Zinkstraat 24, 4823 AD Breda (NL) - enkel op afspraak
Vestigingsadres: J. Schreursstr. 30, 6464 CZ Kerkrade
Tel. 0653443995 tijdens kantooruren.
Email: info@drukwerkdiscounter.com
KvK-nummer: 90299981


23. Toepasselijkheid

23.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

23.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

23.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

23.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


24. Het aanbod

24.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


24.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

24.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


25. De overeenkomst

25.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

25.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

25.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

25.4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

25.5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

25.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


26. Herroepingsrecht

26.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

26.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.


b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

26.3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

26.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

26.5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

26.6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


27. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

27.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

27.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

27.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.28. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

28.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

28.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

28.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

28.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

28.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

28.6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

28.7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

28.8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

28.9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


29. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

29.1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging..

29.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

29.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

29.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


30. Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

30.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

30.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

30.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

30.4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

30.5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

30.6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

30.7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

30.8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

30.9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

30.10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

30.11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

30.12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

30.13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


31. De prijs

31.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

31.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

31.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

31.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

31.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


32. Nakoming overeenkomst en extra garantie

32.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

32.2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

32.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


33. Levering en uitvoering

33.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

33.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

33.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

33.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

33.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


34. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

34.1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

34.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

34.3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

34.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

34.5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

34.6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

34.7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

34.8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


35. Betaling

35.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

35.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

35.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

35.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn 9 van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


36. Klachtenregeling

36.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

36.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

36.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

36.4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

36.5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


37. Geschillen

37.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

37.2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

37.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

37.4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

37.5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

37.6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

37.7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

37.8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


38. Branchegarantie

38.1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

38.2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


39. Aanvullende of afwijkende bepalingen

38.1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


40. Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

38.1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

38.2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Drukwerkdiscounter - stand: 01.05.2023 - Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan svp contact op met ons.

klantenservice & contact

Maandag t/m zaterdag
van 09.00 tot 21.00u

gratis advies en ondersteuning

NL Tel. +31 (0)6 - 53443995
Mail: info@drukwerkdiscounter.com

Bel mij
Copyright © 2015 drukwerkdiscounter.com - online since 2008